Viljandi Rattaklubi Põhikiri

Põhikiri

Viljandi Rattaklubi põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1. VILJANDI RATTAKLUBI on mittetulundusühinguna tegutsev isikute vabatahtlik ühendus.
2. Mittetulundusühingu nimi on: VILJANDI RATTAKLUBI (edaspidi: klubi).
3. Klubi on isikute vabatahtlik ühendus, tal on oma nimega pitsat, iseseisev bilanss ja arveldusarved pankades.
4. Klubi ühendab rattaspordi vastu huvi tundvaid ja sellega tegelevaid või selle spordiala arendamisest ning toetamisest huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid.
5. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, käesolevast põhikirjast ja Eesti Spordi Hartast.
6. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole klubi põhitegevus. Klubi tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.
7. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik alates tema registrisse kandmisest seadusega ettenähtud korras.
8. Klubil on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
9. Klubi asukoht on Viljandi (linn/vald) ja aadress Vaksali 8A.

II KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS

10. Klubi tegevuse eesmärkideks on klubi liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, rattaspordi harrastamine ja arendamine tervisespordi vormidest kuni võistlusspordini, ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine, avaliku konkursi korras stipendiumite maksmine.
11. Eesmärkide täitmiseks klubi:
1) koondab ja ühendab rattaspordist huvitatud isikuid;
2) propageerib spordiga tegelemist ja kaasab klubi tegevusse rattaspordist huvitatud noori, nende vanemaid ja toetajaid;
3) arendab aktiivset seltskondlikku tegevust klubi raames ning ka väljaspool klubi oma spordiala toetamiseks;
4) korraldab oma liikmetele sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi teiste klubidega, osavõtte võistlustest, koostab klubisiseseid edetabeleid, määrab klubi esindajad erinevateks võistlusteks nii kodu- kui välismaal, töötab välja nii oma klubi kui ka piirkondlike võistluste juhendeid, hangib huvilistele treeninguteks metoodilisi materjale, palkab võimaluse korral treenerid-juhendajad, autasustab sportlasi ja teisi oma klubi liikmeid ning toetajaid;
5) korraldab oma klubi tipp- ja võistlussportlaste võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks spordivõistlustest;
6) arendab koostööd teiste sama spordialaga tegelevate klubide, seltside ja liitudega, teiste organisatsioonidega, juriidiliste- ja üksikisikutega ning kohaliku omavalitsusega;
7) tagab liikmetele, kellele on klubi poolt antud kohustused või ülesanded, samuti huvitatud liikmetele, koolituse või enesetäiendamise;
8) loob vastavalt võimalustele soodustingimusi klubi liikmetele klubi vara kasutamisel, võistlustel osalemiseks ning spordivarustuse hankimiseks;
9) viib läbi spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid klubi kasutuses ja omanduses oleva varaga, korraldab loteriisid ning ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid.

III KLUBI LIIKMESKOND

12. Klubi liikmeteks võivad olla rattaspordiga tegeleda soovivad füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu. Klubi liikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa klubi eesmärkide elluviimisele ning osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.
13. Klubi liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus (koos soovitusega ühelt/kahelt klubiliikmelt või Viljandi Rattamaratoni lõpudiplom), mille kohta juhatus teeb otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja igaaastase liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja füüsilisest isikust liikmetele ning juriidilisest isikutest liikmetele kinnitab klubi üldkoosolek. Kui klubi juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse klubi üldkoosolekul.
14. Liikmelisust klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus klubis lõpeb. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel. Juriidilisest isikust liikme ühinemise või jagunemise korral tema liikmeõigused lõpevad. Juriidilisest isikust liikme eraldumise korral säilib jaguneva juriidilise isiku liikmelisus klubis.
15. Klubi liikmel on õigus avalduse alusel klubist välja astuda. Liige võib klubist välja astuda pärast kahekuulise etteteatamistähtaja möödumist. Etteteatamistähtaja nõuet ei kohaldata, kui liikme õigusi ja kohustusi muudetakse oluliselt või kui liikmeks jäämine ei ole õiglase hinnangu kohaselt võimalik.
16. Liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida klubi põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt klubi moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata klubi valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata klubi liikmemaksu üheaastase perioodi vältel. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt.
17. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata. Isikul, kelle liikmelisus klubis on lõppenud, ei ole õigusi klubi varale.
18. Klubi liikmetel on õigus:
1) osaleda klubi kõigil üritustel ning tegevustes;
2) kasutada klubi poolt loodud sportimistingimusi vastavalt klubis kehtestatud korrale;
3) osaleda hääleõiguslikena aastakoosolekute töös ning valida ja olla valitud klubi juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse, esindada klubi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
4) esitada arupärimisi ja ettepanekuid klubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada klubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
5) esitada klubijuhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks;
6) kasutada vastavalt kehtestatud korrale klubi sümboolikat ja eeliskorras klubi vara;
7) klubist välja astuda.
19. Klubi liikmed on kohustatud:
1) järgima klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;
2) harrastama regulaarselt vähemalt ühte spordiala, millega klubis tegeletakse;
3) osalema korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
4) tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemakse;
5) kasutama heaperemehelikult ning säästlikult klubi vara;
6) hoidma ja kaitsma klubi head nime, seisma klubi eesmärkide ja põhimõtete eest.
Teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada klubi üldkoosolek ja klubi juhatus, omades selleks eelnevalt liikmete nõusolekut.

IV KLUBI JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE

20. Klubi kõrgemaks organiks on klubi liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekus võivad osaleda kõik klubi liikmed. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Juhatus on kohustatud aastakoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuavad klubi huvid või nõue üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 klubi liikmete poolt. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ülaltoodud korras liikmete poolt esitatud nõude alusel, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid klubi juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva põhikirjaga juhatuse (või klubi muu organi) pädevusse. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
1) Põhikirja muutmine;
2) klubi eesmärkide muutmine;
3) klubi lõpetamise otsustamine;
4) klubi ühinemise või jagunemise otsustamine;
5) klubi sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine;
6) majandusaasta aruande kinnitamine;
7) revidendi (revisjonikomisjoni) aruande kinnitamine;
8) aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
9) klubi presidendi valimine;
10) klubi juhatuse liikmete määramine;
11) klubi revidendi (revisjonikomisjoni) valimine;
12) juhatuse või revisjonikomisjoni liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes klubi esindaja määramine;
13) klubi kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine.
21. Üldkoosolekut juhatab klubi president või liikmete soovil koosolekul valitud juhataja. Üldkoosolek viiakse läbi koosolekul vastuvõetud reglemendi järgi. Hääletamise kord määratakse üldkoosoleku reglemendiga. Kui ka üks üldkoosolekul osalev klubi liige nõuab salajast hääletamist, tuleb antud küsimuses võtta otsus vastu salajase hääletamise teel. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
22. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole klubi liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole ülalsätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik klubi liikmed. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud klubi kõik liikmed. Üldkoosolekul võib hääletada klubi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks, kellele kandub üle liikme õigus hääletada, võib olla ainult teine klubi liige.
23. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest. Klubi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi klubi liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik klubi liikmed. Igal klubi liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui klubi otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. Üldkoosoleku poolt klubi liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek. Klubi liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada klubi majandusaruande kinnitamise otsustamisel.
24. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui selles osaleb või on esindatud üle 2/3 klubi liikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.
25. Üldkoosoleku otsuse võib kehtetuks tunnistada kohus, kui üldkoosoleku otsus on vastuolus seaduse või klubi põhikirjaga ning sellekohane avaldus on esitatud klubi liikme või juhatuse liikme poolt hiljemalt kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
26. Klubil on juhatus, mis seda esindab ja juhib. Klubi juhatuse liikmete arv on kolm kuni viis. Üldkoosolek kinnitab klubi juhatuse liikmete arvu ja ametikohad ning määrab juhatuse liikmed üheaastaseks perioodiks klubi põhikirjas sätestatud nõuetest lähtudes. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Vähemalt pooled klubi juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis.
27. Klubi juhatuse koosseisu kuulub klubi president. President valitakse aastaseks perioodiks üldkoosolekul. Presidendi valimisel ning juhatuse liikmete määramisel on otsustav ülesseatud kandidaatidele antud suurem häälte arv. Valituks või määratuks saamiseks on vajalik, et kandidaadi poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest. Juhul, kui klubi presidendivalimistel ei anta ühegi kandidaadi poolt vajalikku arvu hääli või juhatuse liikmete määramisel ei anta üldkoosolekul kinnitatud juhatuse liikmete arvule valimiseks vajalikke hääli, korraldatakse mittevalitute osas järelvalimised või esitatakse uued kandidaadid.
28. Juhatuse liikmed esindavad klubi kõikides õigustoimingutes.
29. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral klubi tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel. Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul juhatuse liikmete määramise korra alusel. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule. Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
30. Juhatus peab andma klubi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudmisel vastava aruande. Juhatus korraldab klubi liikmete arvestuse ning on kohustatud esitama registripidajale andmeid klubi liikmete arvu kohta.
31. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega klubile süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju klubi võlausaldajale, vastutavad võlausaldaja ees solidaarselt klubiga. Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.
32. Juhatus võtab vastu otsuseid klubijuhtimise küsimustes. Klubi juhatuse pädevusse kuuluvad:
1) klubi üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
2) liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast väljaarvamise otsustamine;
3) kinnisvara käsutamine;
4) juhatuse liikmete määramine üldkoosolekul kinnitatud ametikohtadele;
5) liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
6) klubi tegevuskavade ja eelarve koostamine, esitamine üldkoosolekule;
7) klubi komisjonide ja institutsioonide juhtide nimeline kinnitamine;
8) välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
9) sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;
10) klubi võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendite ja eelarvete ning muude sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puutuvate üldküsimuste lahendamine;
11) laenude võtmine ja andmine;
12) kontode ja arvete avamine krediidiasutuses, lepingute sõlmimine, töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade välja andmine.
33. Juhatuse koosolekud kutsub kokku president vastavalt vajadusele kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosolekuid juhib klubi president. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 juhatuse liikmetest. Juhatuse liige ei või osaleda hääletuses, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist klubi poolt. Juhatuse koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
34. Juhatus võib tööle võtta klubi tegevjuhi või teisi isikuid vastavalt vajadusele ning võimalustele. Nendega sõlmitakse tööleping ja nende tööülesanded määratakse juhatuse poolt. Juhatus võib volitada tegevjuhti teatud tehingute tegemiseks või teatud liiki tegevuseks.
35. Üldkoosolek teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks määrab üldkoosolek revidendi või revisjonikomisjoni kaheaastaseks perioodiks. Revident (revisjonikomisjon) valitakse analoogiliselt juhatuse liikmete valimiskorrale. Revident (revisjonikomisjoni liige ) ei tohi olla samal ajal juhatuse liige. Juhatus peab võimaldama revidendil (revisjonikomisjonil) tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Revident (revisjonikomisjon) koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.

V KLUBI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS

36. Klubi vahendid ja vara moodustuvad:
1) sisseastumis- ja liikmemaksudest;
2) füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest:
3) toetustest kohaliku omavalitsuse eelarvest:
4) riiklikest toetustest või toetustest spordiliitudelt;
5) klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest, sponsor- ja reklaamilepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvast tulust, intressitulust ning muudest laekumistest.

37. Klubi vahendid ja vara kuuluvad klubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse klubi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale. Klubi võib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks (rentida, laenata, anda tasuta kasutusse jne.) oma liikmetele ja klubi liige klubile lepingulisel alusel. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
38. Klubi lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.
39. Klubi majandusaasta algab 01. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril. Juhatus korraldab klubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

VI KLUBI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

40. Klubi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
41. Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.

Klubi asutajad:

Loit Kivistik
Ahto Puu
Indrek Mändmets
Indrek Sitska
Veiko Šmidt
Kuldar Ilus
Anneli Sitska
Merle Aasna
Ingrid Piir
Toomas Leppik
Erki Annok
Jaanus Johanson
Marek Johanson
Ilmar Puu

Viljandi Rattaklubi TOETAVAD

https://i0.wp.com/rattaklubi.ee/wp-content/uploads/2022/03/Balti-Rehviseadmed-logo-sinine.png?fit=475%2C76&ssl=1
https://i0.wp.com/rattaklubi.ee/wp-content/uploads/2021/04/Viljandi_metall.png?fit=315%2C179&ssl=1
https://i0.wp.com/rattaklubi.ee/wp-content/uploads/2021/04/Eleväli-1.png?fit=342%2C92&ssl=1
https://i0.wp.com/rattaklubi.ee/wp-content/uploads/2021/04/Keskkonnateenused-1.png?fit=315%2C179&ssl=1
https://i0.wp.com/rattaklubi.ee/wp-content/uploads/2021/04/Kulka_logo_sin.png?fit=652%2C316&ssl=1
https://i0.wp.com/rattaklubi.ee/wp-content/uploads/2021/04/Reaalprojekt-1.png?fit=225%2C179&ssl=1
https://i0.wp.com/rattaklubi.ee/wp-content/uploads/2022/03/vilcon-copy.png?fit=2000%2C581&ssl=1
https://i0.wp.com/rattaklubi.ee/wp-content/uploads/2021/04/Espak-1.png?fit=205%2C179&ssl=1
https://i0.wp.com/rattaklubi.ee/wp-content/uploads/2021/04/pinska.png?fit=243%2C50&ssl=1
https://i0.wp.com/rattaklubi.ee/wp-content/uploads/2021/04/ukukeskus.png?fit=191%2C100&ssl=1
https://i0.wp.com/rattaklubi.ee/wp-content/uploads/2021/04/Roger_puit-1.png?fit=315%2C179&ssl=1
https://i0.wp.com/rattaklubi.ee/wp-content/uploads/2021/04/Kekkila.png?fit=215%2C179&ssl=1
https://i0.wp.com/rattaklubi.ee/wp-content/uploads/2021/04/Viljandi.png?fit=203%2C179&ssl=1
https://i0.wp.com/rattaklubi.ee/wp-content/uploads/2021/04/Bedfactory.png?fit=253%2C179&ssl=1
https://i0.wp.com/rattaklubi.ee/wp-content/uploads/2021/04/Velomoto.png?fit=207%2C179&ssl=1

ÄRA KÕHKLE, TULE RATTATRENNI!

Ole kursis!